Vandløbene...

Et vandløbs forureningstilstand måles biologisk ud fra omfanget, dvs. arter og antal, af de smådyr, som det skaber liv for, idet de enkelte arter stiller forskellige krav til bl.a. vandets iltindhold.

I dag er forureningstilstanden i Odense Å's løb gennem det åbne land bedømt til forureningsgraderne I og II, hvilket betyder "praktisk taget uforurenet" henholdsvis "ret svagt forurenet". Det samme synes ud fra en generel vurdering af det alsidige plante- og dyreliv, man ser i såvel Holmehave Bæk og Borreby Møllebæk også at være tilfældet her.

Lars Voldsgaard har gennem årene taget mange initiativer til en løbende forbedring af de miljømæssige forhold på sine jorder og i vandløbene omkring Voldsgaard. I 1989 blev Holmehave Bæk således af Fyns Amt, men på Lars Voldsgaards eget initiativ, ført tilbage til dens oprindelige snoede løb gennem landskabet. For denne indsats blev han tildelt Svend Saabye-prisen, der er indstiftet af Danmarks Sports- fiskerforbund, Fyens Stiftstidende og Fyns Amt.

Terrænet omkring Voldsgaard er på grund sin lave beliggenhed et naturligt samlingssted for vand. Her løber Odense Å igennem. Holmehave Bæk løber til åen og Borreby Møllebæk løber til Holmehave Bæk. Det vil altså sige, at hele tre vandløb passerer Voldsgaards jorder og derved giver et væsentligt bidrag til landskabets særprægede karakter.

Odense Å
Odense Å har sit udspring i Arreskov Sø, i luftlinje 17 km syd for Borreby. Åens opland - det landskab, som ved åbne eller med tiden rørlagte tilløb føder den - omfatter 622, 5 kvadratkilometer strækkende sig fra Gislev i øst, over Holstenhus i syd til Frøbjerg i vest.

Holmehave Bæk
Holmehave Bæk har sit udspring i Hallesmoserne syd for Frøbjerg Bavnehøj. Bækkens opland omfatter godt 69 kvadratkilometer, hvilket gør den til det tredje største tilløb til Odense Å efter Sallinge Å og Hågerup Å. Bækken løber til Odense Å umiddelbart nord for Voldsgaard. Neden for tilløbet var der, indtil den første bro over Odense Å blev bygget på stedet, et stenbelagt vadested, hvor stude- eller hestetrukne vogne kunne forcere strømmen.

Borreby Møllebæk
Områdets tredje vandløb - Borreby Møllebæk - udspringer i Hesbjerg Skov midt mellem Tommerup Stationsby og Blommenslyst. Bækken løber ret mod syd, inden den ved Helvedesbro syd for Brylle søger øst for at forenes med Holmehave Bæk sydligst på Voldsgaards område.

Fra vandløb til landbrugsjord - til vandløb!
Odense A har gennem tiden været udsat for flere reguleringer, hvis formål har været indvinding af dyrkbar landbrugsjord. Den sidste og største blev gennemført i årene 1958-1960, og netop denne regulering berørte også en del af åstrækningen omkring Voldsgaard, idet reguleringens formål var at afvande de meget lave og derfor ofte meget våde arealer mellem Nr. Broby og Lundegaard.

Efter licitationen på det store entreprenørarbejde i december 1957 fik Odense Byråd betænkeligheder ved projektet, idet man frygtede, at afvandingen ville mindske byens grundvandsforsyning. Samtidig fremlagde man planer vedrørende etableringen af en stor opslemmet sø mellem Dalum og Borreby. En sø, der effektivt skulle supplere og dermed fremtidssikre den hastigt voksende bys vandforsyning. Allerede i januar 1958 blev der imidlertid fastslået, at afvandingen ikke ville formindske grundvandsmængden væsentligt. Projektet blev derfor endeligt accepteret og arbejdet begyndte i april 1958 med start ved Borreby for at blive gennemført opstrøms.

I Odense Å gav denne sidste regulering imidlertid problemer i form af sandvandring, og netop over en strækning på et par hundrede meter oven for vejbroen ved Voldsgaard, hvor åen har et meget beskedent fald, er der årligt i perioden fra 1982-1998 fjernet godt 1.000 kubikmeter sand.