Flora, fauna og fisk i overflod...

Fuglene ved Voldsgaard:
Gråand, krikand, troldand, gravand, grågås, fiskehejre, dobbeltbekkasin, skovsneppe, strandskade, vibe, lille præstekrave, mudderklire, blishøns, grønbenet rørhøne, gråstrubet lappedykker, musvåge, kærhøg, tårnfalk, spurvehøg, råge, krage, fiskeørn, natugle, gulspurv, husskade, skovskade, gøg, stær, fasan, agerhøne, skovdue, isfugl, vandstær, solsort, sangdrossel, løvsanger, sjagger, nattergal, rørsanger, spætmejse, blåmejse, sumpmejse, musvit, stor flagspætte, landsvale, digesvale, mursejler, hvid vipstjert, sanglærke, bogfinke, rødhals, allike, grønirisk, gærdesmutte, jernspurv, gråspurv, skovspurv, stillids, fuglekonge, dompap, hættemåge, stormmåge og knopsvane.

Naturens mangfoldighed er ganske overvældende. Omkring Voldsgaard er den intet mindre end unik

Planter og træer på engen og langs Holmehave Bæk:
Kvan, rødel, birk, gråpil, bredbladet dunhammer, stor nælde, knopsiv, bidende pileurt, ask, dunet dueurt, lægebaldrian, dagpragtstjerne, kåltidsel, fløjlsgræs, kærgaltetand, hyld, forglemmigej, vandmynte, bittersød natskygge, springbalsamin, grøn bjørneklo, agertidsel, tordenskræppe, hanekro, haremad, almindelig skræppe, kogleaks, rævehale, rottehale, hjortetrøst, ranunkel, tiggerranunkel, kamille, smalbladet dunhammer, lysesiv, kærdueurt, sød astragel, bredbladet mærke, gærdesnerle, mjødurt og kløver.

Planter på hedesletterne:
Høstborst, hejrenæb, rank vejsennep, hyrdetaske, blød hejre, kællingetand, valmue, katost, røllike, gedeskæg, agersvinemælk, prikbladet perikon, gråbynke, hybenrose, filtet burre, lycerne, aftenpragtstjerne, draphavre, sneglebælg, korbær, tidlig rødtop, vejbred, mælkebøtte, storkenæb, hundegræs, almindelig syre, følfod, engbrand- bæger, brunelle, hunderose, mørk kongelys, agersnerle, agersennep, gyvel, hvid okseøje, horsetidsel, ærenpris og gederams.

Fiskene i å og bække:
Havørred, bækørred, sandart, elritse, gedde, pigsmerling, hundestejle, suder, løje, flire, brasen, karusse og hork.

Derudover findes en sand hærskare af græshopper af forskellig art og et mylder af springfrøers og af butsnudede frøers yngel på engen langs Holmehave Bæk. Det skal vi huske at fortælle storken, så vi en skønne dag atter kan se den på engene ved Voldsgaard!